Forslag til udvikling af Lyngbyvejskvarteret

 
Generalforsamlingen har vedtaget at vi i de kommende år skal lave en plan for at udvikle kvarteret. Da det er en lang og omfattende proces, har vi samlet materialet her.
 
Før generalforsamlingen i 2017 overtog Københavns Kommune vedligeholdelsen af kvarterets interne veje. Dermed blev foreningens opsparing til vedligeholdelse af disse veje frigjort til andre formål.
 
Generalforsamlingen i 2018 vedtog, at pengene fra kontoen skal  anvendes til projekter til gavn for hele kvarteret, f.eks. flere grønne tiltag, bedre udearealer for børn, supplement til Klimaprojektet. Dette blev bekræftet af generalforsamlingen i 2019.
 
Det er et gammelt kvarter med en masse kvaliteter, vi skal holde fast i. Men det er også et kvarter, som har vist, at det kan forny sig, når nye udfordringer og muligheder viser sig.
 
Bestyrelsen har gennem de sidste år igangsat uformelle diskussioner og kreative processer i kvarteret med dialogværksteder og eksperimenter, for at kvalificere vores planer for udvikling af kvarteret blandt alle os beboere. De har bidraget til lde forslag, som er blevet diskuteret og vedtaget på Generalforsamlingen. Vi vil fortsat lægge op til diskussion.
 
Bestyrelsen har desuden indledt samarbjde med Københavns Kommune og Hofor for at skabe synergi og opbakning til kvarterets planer i forhold til kommunens visioner og politikker - og for at se om kommunens planer med klimatilpasning kan komme i spil i vores kvarter.
 
Det er også en mulighed at bestyrelsen vil søge fonde om midler til konkrete projekter i kvarteret, når disse er vedtaget.
 

Udviklingsudvalget oktober 2019

Som vedtaget på Generalforsamlingen i maj har Udvikingsudvalget indgået en aftale med tegnestuen STED om at udarbejde en visionær helhedsplan for vores kvarter. Planen skal være en ramme om fremtidige indsatser, og hjælpe os med at udviklke kvarteret, så det både bevarer sine særige kvaliteter og udvikler nye.

Forud for årets generalforsamling have udviklingsudvalget delt en række forslag som de har på afstemning. Læs mere om udvalgets forslag til generalforsamlingen.

STED arkitekter har taget udgangspunkt i vores visioner for området og arbejder med at konkretisere nogle af de idéer vi har talt om på møderne.

Arbejdet med udviklingsplanen går rigtig godt. Vi har haft flere møder med Arkitekterne og ingeniørerne, hvor vi har gennemgået nogle af de tanker der dels allerede lå fra forarbejdet. De arbejder f.eks. med, hvordan vi får skabt plads til ophold i hele kvarteret, hvordan bilerne ikke bliver helt så dominerende i fremtidens gadebillede, samt hvordan vi kan få forstærket vores grønne gadeprofil.

Sammen med STED arkitekter har vi også haft flere møder med Københavns Kommune og HOFOR for at få en afklaring af, hvor vi som kvarter står i forhold til fremtidens klimatilpasningsprojekter. Aktuelt har kommunen udskudt en masterplan for klimatilpasning i vores område til 2022, men kommunen er positivt indstillet overfor mange af de tanker der ligger i vores udviklingsplaner.

Vi arbejder derfor med fasemodeller, så det er muligt at gå igang med nogle ting, og tage fat på andre senere, når Hofor er klar med klimatipasning, når vi har fået flere delebiler osv.

Hvis alt går vel, forventer vi, at der foreligger et bud på en helhedsplan i starten af November måned.

 

Forslag til kvarterets udvikling, maj 2018

Generalforsamlingen for husejerforeningen nærmer sig, (datoen er 24/5 2018). I bestyrelsen begynder vi at have forslag og papirer klar, som vil gå til afstemning. Vi vil gerne dele nogle af disse forslag, der omhandler kvarteret udvikling. Det bliver gjort her og på kvarterets facebook gruppe. Det er ikke nødvendigvis de helt færdige formuleringer. For det er papirerne i indkaldelsen, der tæller. Men formuleringerne er tæt nok på, til at vi finder det relevant at dele dem med kvarteret, så forslagene kan diskuteres på gaderne, over hækkene og mellem køkkenbordene.
 
Her er indledningen. Forslagene i deres fulde længde kan læses via linket nedenfor.
 
Før generalforsamlingen i 2017 overtog Københavns Kommune vedligeholdelsen af kvarterets interne veje. Dermed blev foreningens konto til vedligeholdelse af disse veje gjort overflødig. På sidste generalforsamling foreslog den daværende bestyrelse, at pengene fra kontoen skulle anvendes til projekter til gavn for hele kvarteret, f.eks. flere grønne tiltag, bedre udearealer for børn, supplement til Klimaprojektet. Dette forslag blev vedtaget med 41 stemmer for og 3 imod med en hensigtserklæring om, at pengene fra Vejkontoen ikke spredes ud på små projekter, men øremærkes større projekter, som er til gavn for hele kvarteret.

Den siddende bestyrelse har arbejdet videre ud fra dette mandat. Vi har søgt en åben arbejdsform, hvor beboere har mulighed for at komme til orde. Vi har været i dialog med flere eksterne parter. Vi har haft workshops, som alle beboere er blevet inviteret til. Denne åbne arbejdsform vil vi fortsætte, særligt med henblik på at udvikle projekterne i dialog med de naboer, der bor i umiddelbar nærhed til forandringerne.

De følgende syv afstemningspunkter er udsprunget fra denne proces.
1. Retningslinjer for kvarterets udvikling
2. Forskønnelse og forgrønnelse af kvarteret
3. Udvikling af pladsen for enden af F.F. Ulriks Gade
4. Udvikling af plan for trafiksanering
5. Forsøgsordning: Midlertidig park på F.F. Ulriks Gade
6. Udvikling af legegaden i Rudolph Berghs Gade
7. Legeplads på hjørnet af Studsgaardsgade og Borthisgade
 
Læs mere om forslagene.
 
Forslagene er også delt på kvarterets Facebook-gruppe, hvor der er mulighed for at spørge ind til de enkelte forslag: Lyngbyvejskvarteret på Facebook