Husejerforeningen

Hvad er Husejerforeningen?

Husejerforeningen udgøres af samtlige ejere af husene i Lyngbyvejskvarteret. Husejerforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen, hvor hvert hus kan være repræsenteret med én stemme.
 
Husejerforeningen varetager de fælles forpligtelser, som er pålagt husejerne. Det er f.eks. vedligeholdelsen af de fælles veje og kloakker. Foreningen kan derfor ikke nedlægges. Desuden påtager foreningen sig opgaver, der kræver fælles optræden eller giver bedre vilkår for husejerne ved fælles optræden.
 
Af større opgaver, som Husejerforeningen har arbejdet med, kan nævnes: Omklassificering af kvarterets interne veje til stilleveje, samlet aftale om husforsikringer (som dog senere er ophævet for nye ejere), indføring af kabel-tv, fastlæggelse af krav til husenes ydre, indføring af fjernvarme, indføring af legegade områder, samt udarbejdelse af Håndbog for Husejere. Der har desuden været arbejdet med at få lukket F.F.Ulriks Gade mod Lyngbyvejen, men dette projekt har indtil nu ikke kunnet gennemføres. Sidst men ikke mindst udføres et løbende arbejde med at bevare bebyggelsens arkitektoniske helhedspræg, som af både husejere og offentlige myndigheder anses for at være en væsentlig kvalitet ved kvarteret.
 

Hvordan fungerer medlemsskabet?

Medlemsskabet af Husejerforeningen er obligatorisk og tinglyst på den enkelte ejendom. Som medlem har man via generalforsamlingen indflydelse på alle spørgsmål af fælles interesse for foreningen. Det kan f.eks. dreje sig om indretning af gadearealer, servitutspørgsmål eller foreningens økonomi. På den årlige generalforsamling kan man fremsætte forslag til opgaver, som man ønsker foreningen skal tage sig af.
 

Husejernes pligter

Som husejer har man pligt til at renholde den del af fortov, rendesten og gade, der støder op til ens ejendom, ud til midten af gaden. Husejeren har desuden ansvar for, at fortov og gade ryddes for sne og is om vinteren, at rendesten og fortov holdes fri for vækster, som ødelægger asfalten, og at havens planter beskæres, så de ikke er til gene for fodgængere. Ejere af hjørnehuse har ansvar for fortov og gade udfor begge sider af ejendommen. Ejere af ejendomme, der vender ud til kommunale veje, har ikke ansvar for disse vejes renholdelse og rydning. Det har kommunen. Brandgavle der er fælles for to ejendomme, vedligeholdes af ejendommenes ejere i forening.
 
Husejernes pligt til vedligeholdelse af fælles arealer, herunder gader og fortove, samt den fælles del af kloaknettet og forsyningsledningerne varetages af Husejerforeningen ved bestyrelsen. Den del af kloaknettet og forsyningsledningerne, der ikke er fælles, vedligeholdes af den enkelte husejer. Se nærmere herom i afsnittet om servitutter [LINK].

Godt naboskab

Den form for bebyggelse, som Lyngbyvejskvarteret repræsenterer, har mange kvaliteter, bl.a. fordi den tætte bebyggelse giver gode muligheder for social aktivitet og menneskelig kontakt blandt både børn og voksne. Men den tætte bebyggelse gør det samtidig nødvendigt, at beboerne på flere områder tager hensyn til hinanden, hvilket man med den rette indstilling kan opfatte som endnu en kvalitet ved kvarteret.
 
For at kunne medvirke til et godt naboskab bør man huske på at at alle lyde kastes rundt mellem husene (især i gårdrummene), så det nærmest virker som om, de bliver forstærket. Undgå derfor at spille høj musik udendørs eller for åbne vinduer, især om sommeren hvor andre også har åbne vinduer eller ønsker at sidde ude og nyde haven i fred og ro. Undgå også at arbejde udendørs med larmende maskiner uden for normal arbejdstid. Vis hensyn og arbejd indendørs med vinduer og døre lukkede.
Husk også at lydisolationen mellem husene ikke er optimal. Det er en god ide at orientere sine naboer, når man planlægger at holde en fest, hvis støjniveauet forventes at blive over det normale.
 
Sørg for at have hunden i snor og fjerne dens efterladenskaber og lær din kat at besøge en kattebakke. Husk dog at det "kun" er dyr så et låg til sandkassen i haven er en god idé.
 
Store træer eller buske kan være smukke, men også være til stor gene, hvis de kaster skygge hos andre, eller hvis nogen får dem i hovedet, når de går på fortovet. Beskær dine buske og træer, hvis de er til ulempe for nogen. Spørg din nabo. 
 
Desværre sker indbrud og hærværk også i Lyngbyvejskvarteret. Lav en aftale med dine naboer om, at I holder øje med hinandens huse, når nogen er væk i en længere periode. Anskaf evt. politiets materiale om Nabohjælp.
 
Fortov og gade ikke er beregnet til opbevaring af affald, storskrald eller gamle byggematerialer. Anbring det i din have eller gård og sæt det tidligst ud på gaden dagen før, det skal afhentes.
 
Biler og trailere hører til på gaden. Undgå at parkere biler og andre køretøjer på fortovet, hvor de kan være til stor gene især for dårligt gående og fodgængere med barnevogne.
 

Foreningens vedtægter

(som vedtaget på generalforsamlingen 28/3-1996)
 
§1
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser som husejere, blandt andet ved:
a) at afholde udgifter til reparation og vedligeholdelse af fælles vand-, gas- og kloakledninger samt tilhørende brønde. Vand- og gasledninger er fælles indtil stophanen i den enkelte ejendom.
b) at afholde udgifter til istandsættelse af den elektriske indføring i husene, så den er i overensstemmelse med gældende bestemmelser.
c) at afholde udgifter til vedligeholdelse og ændring af de private gader, fortove og rendestene.
d) at anskaffe og vedligeholde stiger, der udlånes gratis til medlemmerne.
e) at sørge for, at servitutterne overholdes.
f) at påtage sig opgaver, der kræver fælles optræden, eller hvor der ved fælles optræden kan opnås bedre vilkår for det enkelte medlem.
 
§2
Enhver ejer af de af Arbejdernes Byggeforening i Lyngbyvejskvarteret opførte huse er ifølge skøderne medlem af foreningen.
 
§3
Nye husejere skal henvende sig til formanden eller kassereren.
 
§4
 
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Der vælges en formand, næstformand, kasserer, 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Endvidere vælges 2 revisorer og 1 suppleant samt 3 voldgiftsmænd.
Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for 2 år. Ved generalforsamlingen i ulige år vælges formand, 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor. I lige år vælges næstformand, kasserer, 1 bestyrelsesmedlem og 1 revisor. Suppleanter og voldgiftsmænd vælges for 1 år ad gangen.
De ovennævnte tillidsposter kan kun bestrides af personer, der har fast bopæl i kvarteret, og som er medlemmer af foreningen.
Bestyrelsens honorar fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen nedsætter nødvendige udvalg.
 
§5
 
Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.
Står stemmerne ved en afstemning lige, er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
Referater af bestyrelsens forhandlinger samles i foreningens forhandlingsprotokol, som fremlægges til gennemsyn på foreningens generalforsamling.
 
§6
 
Bestyrelsen indgår aftaler på foreningens vegne og tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen skal dog i tilfælde af, at det drejer sig om større udgifter, først indhente generalforsamlingens godkendelse.
Ligeledes kan bestyrelsen ikke uden generalforsamlingens godkendelse foretage de i §1c nævnte ændringer.
 
§7
Voldgiftsmændene medvirker på foreningens vegne ved løsning af tvister mellem foreningens medlemmer.
 
§8
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af de valgte revisorer. Revisorernes eventuelle bemærkninger skal omgående meddeles bestyrelsen og påføres regnskabet.
Kassereren er pligtig til at fremlægge regnskab så ofte, bestyrelsen eller revisorerne forlanger det.
 
§9
Til afholdelse af foreningens udgifter, bortset fra de i §1c nævnte, opkræves et kontingent fra samtlige huse.
Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.
 
§10
Til afholdelse af de i §1c nævnte udgifter opkræves et vejbidrag fra hvert hus, som helt eller delvis har facade mod foreningens private fællesveje.
Bidragets størrelse, som er ens for de ovenfor nævnte huse, fastsættes på den ordinære generalforsamling.
 
§11
Kontingent mv. opkræves senest den 20. februar. Hver udgiftspost skal angives særskilt. Er beløbet ikke betalt senest den 31. marts, pålægges en bøde, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Opkrævningen af bøden sker i forbindelse med udsendelse af en skriftlig påmindelse. Bringes betalingsforholdet ikke i orden senest 14 dage efter påmindelsens afsendelse, inddrives det skyldige beløb og den i stk. 2 nævnte bøde ved retslig inkasso.
 
§12
Foreningens regnskab føres af kassereren i to afdelinger: administrationskontoen og vejkontoen.
Alle indtægter indgår til administrationskontoen med undtagelse af de i §10 nævnte, der indgår i vejkontoen.
Alle ind- og udbetalinger skal foregå ved kassereren, der skal føre en daglig kassebog. Indtægter og udgifter samles i hensigtsmæssige poster i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Alle udgiftsposter skal vedlægges bilag.
Den kontante kassebeholdning, indestående på foreningens girokonti samt checkkontoen (som kassereren er berettiget til at disponere over alene) må kun kortvarigt (dvs. max. 3 uger) overstige 50.000 kr.
Foreningens øvrige midler skal indsættes på særlige bank- eller sparekassekonti, hvorpå kun kan hæves af formand og kasserer i forening.
 
§13
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde inden 1. marts.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april eller maj måned og indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med samtidig angivelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes af denne, når mindst 40 medlemmer skriftligt fremsætter krav herom og fremsender motiveret dagsorden.
Indkaldelse sker også her med 8 dages varsel. Mindst 3/4 af de medlemmer, som forlanger en ekstraordinær generalforsamling afholdt, skal personligt komme til stede for at denne har gyldighed.
 
§14
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er kun medlemmer, som har betalt kontingent for indeværende år. Hvert hus har 1 stemme og kan medbringe 1 fuldmagt. Ved afstemning om de private fællesveje, jf. § 1c, § 6 stk.2, 2.pkt. samt § 10, er det kun de implicerede huse, jf. §10 stk.1, der har stemmeret.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpel stemmeflerhed. Ændring af vedtægterne kræver dog 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.
Et forslag, der er forkastet på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, kan ikke fremsættes på ny før næste ordinære generalforsamling.
Referat af generalforsamlingen udarbejdes på bestyrelsens foranledning og underskrives af dirigenten og formanden. Referatet indføjes i forhandlingsprotokollen.
 
§15
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og lader de nødvendige afstemninger afholde.
Almindeligvis foregår afstemningerne ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, når dirigenten eller 10 medlemmer forlanger det.
Står stemmerne om et forslag lige (hvor ikke kvalificeret majoritet kræves), er dette forkastet.
 
§16
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Beretning og godkendelse heraf.
3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelsen.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fremlæggelse af budget.
7. Fastsættelse af vejbidrag.
8. Fastsættelse af kontingent og bøder.
9. Fastsættelse af honorarer til tillidsmænd.
10. Valg af tillidsmænd.
11. Eventuelt.
 
§17
Ifølge skødets bestemmelser kan foreningen ikke opløses.
 
Bestyrelsens arbejde
 
Bestyrelsen administrerer foreningen efter de retningslinier, som vedtægterne og generalforsamlingen udstikker. Bestyrelsens sammensætning fremgår af vedtægterne. Der afholdes bestyrelsesmøder ca. en gang om måneden.
De forskellige typer arbejdsopgaver varetages af en række underudvalg under bestyrelsen. Hvert underudvalg har en kontaktperson, som man kan henvende sig til. Efter den årlige ordinære generalforsamling udsendes sammen med referatet en oversigt over bestyrelsens med- lemmer, kontaktpersoner og andre nyttige oplysninger.
Bestyrelsen varetager bl.a. udlån af fælles redskaber og sørger for vedligeholdelse af veje og fælles forsyningsledninger.
Generalforsamlingen har pålagt bestyrelsen at være aktiv omkring servitutternes overholdelse, så det er også en del af bestyrelsens ar- bejde at være opmærksom på og gribe ind overfor servitutstridige ændringer af husene.
 

Voldgiftsmænd

 
På generalforsamlingen vælges tre voldgiftsmænd, som kan inddrages i og medvirke til løsning af konflikter mellem husejerne. Det kan være uenigheder om hegn, beplantning, eller vedligeholdelse af fælles bygningsdele (fx brandkamme).