Nyt fra bestyrelsen

Nyhedsbrev - April nr. 2 - om fibernet - april 2020

Nu går det stærkt! Arbejdet med fibernet er i gang. Læs mere her - der er vigtig supplerende information. Hent brevet her.
 

Nyhedsbrev - April nr. 1 - om generalforsamling, helhedsplan og fibernet - april 2020

Med dette nyhedsbrev har vi tre vigtige informationer til jer. Generalforsamlingen udskydes, vi præsenterer Helhedsplanen på et zoom-møde på nettet, og gravearbejdet til vores fibernet går snart i gang. Hent brevet her.
 

General forsamling i Husejerforeningen - 23. maj 2020

Generalforsamling udskydes til efteråret. På grund af COVID-19 restriktionerne om ikke at afholde arrangementer med større forsamlinger har bestyrelsen besluttet, at udskyde årets generalforsamling i Husejerforeningen til efter sommerferien. Bestyrelsen melder snarest en ny dato ud.

 

Fiberaftaler trækker ud - vi rykker - april 2020

Bestyrelsen har holdt møde med YouSee for at skubbe på processen. Vi har aftalt at holde projektmøde med dem hver 3. uge for at sikre at der sker fremskridt.


Servitutudviklingsudvalgets workshop

Husejerforeningens servitut-udviklingsudvalg har aftholdt workshop den 12.1 i Ulrik. Omkring 30 husejere fandt vej til workshoppen om udviklingen af Husejerforeningens håndtering af servitutterne.

Blandt andre fortalte Kristen Kirkegaard fra Dissing&Weitling Arkitekter om, at vores huse er bevaringsværdige i klasse tre. Det betyder, at man INTET må lave om på tage og facader, uden at indhente godkendelse fra kommunen.

Klaus Bech fra bestyrelsen og formand for Servitutudvalget fortalte, at servitutterne er endnu strengere end bevaringsreglerne. I servitutterne står der nemlig, at INTET på husenes facader eller tag må laves om. Heller ikke selvom det er godkendt af kommunen. Da servitutterne er tinglyst på de enkelte ejendomme, står de højere en bevaringsreglerne.
 
Workshoppen var den første af flere workshops, hvor vi inviterer husejerne til at drøfte, hvordan Husejerforeningen skal bruge til påtaleret, når husejere laver ændringer på facade og tag. Det store dilemma står mellem, at vi vi gerne vil bevare det fælles arkitektoniske udtryk for vores kvarter, og også gerne vil have moderne og tidssvarende boliger, der passer til dem, der bor i dem nu.

I kan læse mere om servitutterne her på hjemmesiden.

Nye vejtræer i kvartereret - december 2019

I ugerne frem til jul bliver der plantet 9 nye vejtræer i vores kvarter. De erstatter de træer, der enten er døde eller i meget dårlig stand.

Kommunen har valgt at plante en lidt anden sort af røn end den oprindelige Seljerøn. Den minder meget om den gamle, men er mere robust.

I nogle af gadetræskummerne står der buske, og i andre af  kummerne har naboerne plantet blomster og andet. Når der plantes nye træer, kommer kommunen til at grave det meste af kummen op og skifte jorden. De, der har adopteret et bed, skal derfor grave de planter op, de ønsker at beholde. Man kan så sætte planterne tilbage, når de nye træer er i jorden.

Til foråret kommer kommunen og efterplanter buske i de tomme kummer. Der bliver også opsat vandingsposer på træerne. Der bliver vandet de første 3 år efter plantning.

Husk at passe godt på de nye træer. Det betyder blandt andet, at man skal undgå at parkere biler og ladcykler/cykler i bedene samt undgå at hænge ting i træerne- herunder julebelysning.
 

Dronefotografering - november 2019

Arkitektfirmaet Dissing og Weitling har på vegne af Husejerforeningens Servitutudviklingsudvalg den 18.11 gennemført en registrering af områdets huse og tilbygninger med en drone.

Fotograferingen skal bidrage til at opfylde servitutudviklings-udvalgets kommisorium, som vedtaget på generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen har fulgt op på de spørgsmål, der har været til dronefotografereingen på foreningens Facebook. Droneleverandøren har leveret fuld dokumentation for, at de havde indhentet forudgående tilladelse fra politiet, har gyldigt dronecertifikat og havde planlagt flyvningerne efter reglerne. 
 
Eventuelle spørgsmål er velkomne og rettes til formanden.
 
Man kan i øvrigt se historiske luftfotos af kvarteret via dette link.
 
 

Servitutudviklingsudvalget - oktober 2019

Servitutudviklingsudvalget består af Dorothea Rose, Klaus Bech, Rene Jørgensen, Per Vagn Jensen (formand) og Peter Bogh. Udvalget har med baggrund i kommissoriet haft møder med tre arkitektfirmaer, der alle kom med gode oplæg. To af firmaernes tilbud overskred den af generalforsamlingen fastsatte beløbsgrænse. Udvalget har valgt at fortsætte med Dissing+Weitling, der udover at ligge indenfor beløbsrammen, kom med et godt oplæg som passer fint med kommissoriet. Dissing+Weitling vil starte til oktober og vi forventer at have et oplæg klar til næste generalforsamling. Udover vurdering af ejendommenes opfyldelse af servitutterne og forslag til opdatering af Håndbog for Husejere, vil inddragelse af ejere i kvarteret ved afholdelse af workshop og dialogmøder være et væsentligt element i arbejdet.

 

Fiberaftale - oktober 2019

I slutningen af september 2019 har vi underskrevet kontrakten med Yousee om fibernet i kvarteret. På generalforsamlingen blev det besluttet, at vi skulle indgå en aftale med Yousee om, at de lægger fibernet ind i kvarteret. I bestyrelsen har vi fået en kontrakt til underskrift, som vi har fået vurderet hos en advokat. Derfor er vi trygge ved den løsning, der kommer.

Det nye fibernet giver os meget hurtigere internet og en ny måde at få TV-signal og fastnettelefon på. Det betyder blandt andet, at der lukkes for det nuværende TV-signal, fastnettelefoner og internet. Det eneste muligheder for signal bliver derfor via fibernettet. Man vil kunne vælge andre leverandører end YOUSEE, hvis andre leverandører vil levere til os. Når vi kommer nærmere på tidspunktet for etableringen af det nye fibernet og lukningen af de gamle forbindelser vil vi informere meget mere om det.

Vi har endnu ikke en tidsplan, men det skulle være klar inden for 6 - 12 måneder. Der bliver en masse gravearbejde, fordi nettet graves ned i vejene og derfra "skydes" der kabel ind til alle husene.

Vi vil orientere mere om, hvad fibernettet får af konsekvenser og muligheder senere. Lige nu kan vi bare glæde os.

 

Udviklingsudvalget - oktober 2019

Som vedtaget på Generalforsamlingen i maj har Udvikingsudvalget indgået en aftale med tegnestuen STED om at udarbejde en visionær helhedsplan for vores kvarter. Planen skal være en ramme om fremtidige indsatser, og hjælpe os med at udviklke kvarteret, så det både bevarer sine særige kvaliteter og udvikler nye.
 
Forud for årets generalforsamling have udviklingsudvalget delt en række forslag som de har på afstemning. Læs mere om udvalgets forslag til generalforsamlingen.
 
STED arkitekter har taget udgangspunkt i vores visioner for området og arbejder med at konkretisere nogle af de idéer vi har talt om på møderne.
 
Arbejdet med udviklingsplanen går rigtig godt. Vi har haft flere møder med Arkitekterne og ingeniørerne, hvor vi har gennemgået nogle af de tanker der dels allerede lå fra forarbejdet. De arbejder f.eks. med, hvordan vi får skabt plads til ophold i hele kvarteret, hvordan bilerne ikke bliver helt så dominerende i fremtidens gadebillede, samt hvordan vi kan få forstærket vores grønne gadeprofil.

Sammen med STED arkitekter har vi også haft flere møder med Københavns Kommune og HOFOR for at få en afklaring af, hvor vi som kvarter står i forhold til fremtidens klimatilpasningsprojekter. Aktuelt har kommunen udskudt en masterplan for klimatilpasning i vores område til 2022, men kommunen er positivt indstillet overfor mange af de tanker der ligger i vores udviklingsplaner.
 
Vi arbejder derfor med fasemodeller, så det er muligt at gå igang med nogle ting, og tage fat på andre senere, når Hofor er klar med klimatipasning, når vi har fået flere delebiler osv.
 
Hvis alt går vel, forventer vi, at der foreligger et bud på en helhedsplan i starten af November måned.
 
Læs mere under menupunktetet til venstre 'Forslag til udvikling af Lyngbyvejskvarteret'.
 

Nabohjælp i Lyngbyvejskvarteret!

 
 
 
Vi er i Husejerforeningens bestyrelse optaget af, hvordan vi skaber mere tryghed og fællesskab i kvarteret. Et af de oplagte redskaber er Nabohjælp. Det er et større projekt af Det Kriminalpræventive Råd i samarbejde med Tryg Fonden.

Man registrerer sig her!. Og så hjælpes man ad med at passe på hinanden og hinandens værdier. Vi kan med klistermærker på hoveddørene og eventuelt også større skilte i kvarteret kommunikere, at her er vi et område af byen, hvor vi tager vare på hinanden.

Derfor er der hermed en opfordring: Gå ind på nabohjælp.dk og registrer dig dér. Og tal med din nabo!