Husejerforeningen og husejerne

 
Husejerforeningen udgøres af samtlige ejere af husene i Lyngbyvejskvarteret. Husejerforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen, hvor hvert hus kan være repræsenteret med én stemme.
 

Husejerforenings opgaver

Husejerforeningen varetager de fælles forpligtelser, som er pålagt husejerne. Det er f.eks. vedligeholdelsen af de fælles kloakker samt udvikling af kvarteret. Foreningen kan derfor ikke nedlægges. Desuden påtager foreningen sig opgaver, der kræver fælles optræden eller giver bedre vilkår for husejerne ved fælles optræden.

De opgaver, som Husejerforeningen løbende arbejder med er især at tilse at kommunen vedligeholder vejene i kvarteret, vedligeholdelse af de grønne områder samt vedligeholdelse og reparation af de fælles el, vand og kloaknet.
 
Der udføres et løbende arbejde med at bevare bebyggelsens arkitektoniske helhedspræg, som af både husejere og offentlige myndigheder anses for at være en væsentlig kvalitet ved kvarteret. I 2015 blev der udgivet en bog om byggeforeningskvarterene i København, hvor også vores kvarter indgår. Den hedder ”Et lille hus i byen” og kan erhverves for 150 kr. ved henvendelse til kasseren, så længe lager haves. Der er i øjeblikket nedsat et servitut-udviklings-udvalg, der skal gøre status for det arkitektoniske og lægge forslag frem til den fremtidige indsats.
 
Af større opgaver, Husejerforeningen tidligere har arbejdet med, kan vi nævne opførelse af mur mod Lyngbyvejen. Aktuelt arbejder bestyrelsen med udvikling af kvarteret.På generalforsamlingen i 2017 blev formuen fra vejkontoen overført til hele husejerforeningen, i forbindelse med at kommunen overtog de fælles veje i kvarteret fra 1. januar 2017. Pengene fra vejkontoen tilhører nu hele husejerforeningen, og kan anvendes til udvikling mv. af hele kvarteret.
 
På generalforsamlingen vælges tre voldgiftsmænd, som kan inddrages i og medvirke til løsning af konflikter mellem husejerne. Det kan være uenigheder om hegn, beplantning, eller vedligeholdelse af fælles bygningsdele (fx brandkamme).
 

Hvordan fungerer medlemskabet?

Medlemsskabet af Husejerforeningen er obligatorisk og tinglyst på den enkelte ejendom. Som medlem har man via generalforsamlingen indflydelse på alle spørgsmål af fælles interesse for foreningen. Det kan f.eks. dreje sig om indretning af gadearealer, servitutspørgsmål eller foreningens økonomi. På den årlige generalforsamling kan man fremsætte forslag til opgaver, som man ønsker foreningen skal tage sig af. Forslag skal fremsendes inden 1. marts jf. foreningens vedtægter.

 

Husejernes opgaver 

Som husejer har man pligt til at renholde den del af fortovet, der støder op til ens ejendom. Husejeren har desuden ansvar for, at fortov ryddes for sne og is om vinteren, at rendesten og fortov holdes fri for vækster, som ødelægger asfalten og hindrer fri vandgennemstrømning, og at havens planter beskæres, så de ikke er til gene for fodgængere.Ejere af hjørnehuse har ansvar for fortov udfor begge sider af ejendommen.

Kommunen har ansvaret for vejenes renholdelse og rydning, men det skader ikke, hvis husejerne giver et lille nap med at holde rendestenen fri for vækster, så vi undgår oversvømmede veje.

Brandgavle der er fælles for to ejendomme, vedligeholdes af ejendommenes ejere i forening.

Husejernes pligt til vedligeholdelse af fælles arealer samt den fælles del af kloaknettet og forsyningsledningerne varetages af Husejerforeningen ved bestyrelsen. Den del af kloaknettet og forsyningsledningerne, der ikke er fælles, vedligeholdes af den enkelte husejer. Se nærmere herom i afsnittet om servitutter.


Godt naboskab

Den form for bebyggelse, som Lyngbyvejskvarteret repræsenterer, har mange kvaliteter, bl.a. fordi den tætte bebyggelse giver gode muligheder for social aktivitet og menneskelig kontakt blandt både børn og voksne.

Den tætte bebyggelse gør det samtidig nødvendigt, at beboerne på flere områder tager hensyn til hinanden, hvilket man med den rette indstilling kan opfatte som endnu en kvalitet ved kvarteret.

For at kunne medvirke til et godt naboskab bør man huske på at at alle lyde kastes rundt mellem husene (især i gårdrummene), så det nærmest virker som om, de bliver forstærket. Undgå derfor at spille høj musik udendørs eller for åbne vinduer, især om sommeren hvor andre også har åbne vinduer eller ønsker at sidde ude og nyde haven i fred og ro. Undgå også at arbejde udendørs med larmende maskiner uden for normal arbejdstid.Vis hensyn og arbejd indendørs med vinduer og døre lukkede.

Husk også at lydisolationen mellem husene ikke er optimal. Det er en god ide at orientere sine naboer, når man planlægger at holde en fest, hvis støjniveauet forventes at blive over det normale.

Sørg for at have hunden i snor og fjerne dens efterladenskaber og lær din kat at besøge en kattebakke. Husk dog, at det "kun" er dyr, så et låg til sandkassen i haven er en god idé.

Store træer eller buske kan være smukke, men også være til stor gene, hvis de kaster skygge hos andre, eller hvis nogen får dem i hovedet, når de går på fortovet. Beskær dine buske og træer, hvis de er til ulempe for nogen. Spørg din nabo.

Desværre sker indbrud og hærværk også i Lyngbyvejskvarteret. Lav en aftale med dine naboer om, at I holder øje med hinandens huse, når nogen er væk i en længere periode. Anskaf evt. politiets materiale om Nabohjælp.

Fortov og gade ikke er beregnet til opbevaring af affald, storskrald eller gamle byggematerialer. Anbring det i din have eller gård og sæt det tidligst ud på gaden dagen før, det skal afhentes.

Biler og trailere hører til på gaden. Undgå at parkere biler og andre køretøjer på fortovet, hvor de kan være til stor gene især for dårligt gående og fodgængere med barnevogne.