Foreningens vedtægter

Foreningens vedtægter
 
(Som vedtaget på generalforsamlingen 28. marts 1996 og senest revideret på generalforsamlingen 18. maj 2022)

§1 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser som husejere, blandt andet ved:
a) at afholde udgifter til reparation og vedligeholdelse af fælles vand-, gas- og kloakledninger samt tilhørende brønde. Vand- og gasledninger er fælles indtil stophanen i den enkelte ejendom.
b) at afholde udgifter til istandsættelse af den elektriske indføring i husene, så den er i overensstemmelse med gældende bestemmelser.
c) at anskaffe og vedligeholde stiger, der udlånes gratis til medlemmerne.
d) at sørge for, at servitutterne overholdes.
e) at påtage sig opgaver, der kræver fælles optræden, eller hvor der ved fælles optræden kan opnås bedre vilkår for det enkelte medlem.

§2 Enhver ejer af de af Arbejdernes Byggeforening i Lyngbyvejskvarteret opførte huse er ifølge skøderne medlem af foreningen.

§3 Nye husejere skal henvende sig til forpersonen eller kassereren.
§3a Husejerforeningen kan vælge at kommunikere skriftligt til medlemmerne pr. elektronisk post. Husejeren er forpligtet til angive en modtageradresse for elektronisk post, som kan anvendes af foreningen. Og til straks at informere foreningen hvis denne ændres.

§4 (Gælder indtil den ordinære generalforsamling 2023) Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Der vælges en formand, næstformand, kasserer, 4 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Endvidere vælges 2 revisorer og 1 suppleant samt 3 voldgiftspersoner.
Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for 2 år. Ved generalforsamlingen i ulige år vælges formand, 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor. I lige år vælges næstformand, kasserer, 1 bestyrelsesmedlem og 1 revisor. Suppleanter og voldgiftspersoner vælges for 1 år ad gangen.
De ovennævnte tillidsposter kan kun bestrides af personer, der har fast bopæl i kvarteret, og som er medlemmer af foreningen.
Bestyrelsens honorar fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen nedsætter nødvendige udvalg.
§4 (Gælder fra og med den ordinære generalforsamling 2023) Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med forperson, næstforperson, kasserer. Desuden vælges på generalforsamlingen 2 suppleanter. Endvidere vælges 2 revisorer og 1 suppleant samt 3 voldgiftspersoner. Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for 2 år. Ved generalforsamlingen i ulige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor. I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor. Suppleanter og voldgiftspersoner vælges for 1 år ad gangen. De ovennævnte tillidsposter kan kun bestrides af personer, der har fast bopæl i kvarteret, og som er medlemmer af foreningen. Bestyrelsens honorar fastsættes af generalforsamlingen. Bestyrelsen nedsætter nødvendige udvalg.

§5 Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte forpersonen eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.
Står stemmerne ved en afstemning lige, er forpersonens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
Referater af bestyrelsens forhandlinger samles i foreningens forhandlingsprotokol, som fremlægges til gennemsyn på foreningens generalforsamling.

§6 Bestyrelsen indgår aftaler på foreningens vegne og tegnes af forpersonen og et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen skal dog i tilfælde af, at det drejer sig om større udgifter, først indhente generalforsamlingens godkendelse.

§7 Voldgiftspersonene medvirker på foreningens vegne ved løsning af tvister mellem foreningens medlemmer.

§8 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af de valgte revisorer. Revisorernes eventuelle bemærkninger skal omgående meddeles bestyrelsen og påføres regnskabet.
Kassereren er pligtig til at fremlægge regnskab så ofte, bestyrelsen eller revisorerne forlanger det.

§9 Til afholdelse af foreningens udgifter opkræves et kontingent fra samtlige huse.
Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§10 Udgået (omhandlede fælles veje)

§11 Kontingent mv. opkræves senest den 20. februar. Hver udgiftspost skal angives særskilt. Er beløbet ikke betalt senest den 31. marts, pålægges en afgift, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Opkrævningen af afgiften sker i forbindelse med udsendelse af en skriftlig påmindelse. Bringes betalingsforholdet ikke i orden senest 14 dage efter påmindelsens afsendelse, inddrives det skyldige beløb og den i stk. 2 nævnte afgift ved retslig inkasso.

§12 Stk. 1 Bestyrelsen kan vælge en advokat eller en anden professionel ejendomsadministrator, der har tegnet ansvars- samt garantiforsikring til, som administrator at forestå ejendommens almindelige og juridiske forvaltning. Bestyrelsen kan til enhver tid afsætte administrator. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om dennes opgaver og beføjelser
§12 stk. 2 Alle indtægter indgår til administrationskontoen. Alle ind- og udbetalinger skal foregå ved kassereren/administrator, der skal føre en daglig kassebog. Indtægter og udgifter samles i hensigtsmæssige poster i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Alle udgiftsposter skal vedlægges bilag. Den kontante kassebeholdning, indestående på foreningens almindelige bankkonto må kun kortvarigt (dvs. max. 3 uger) overstige 50.000 kr. Foreningens øvrige midler skal indsættes på særlige bank- eller sparekassekonti, hvorpå kun kan hæves af forperson og kasserer i forening. Forperson og kasserer kan i forening give fuldmagt til advokat eller anden professionel ejendomsadministrator til foreningens bankkonti. Som supplement hertil kan Foreningens midler udover DKK 300.000 anbringes i en investeringsforening med høj etisk profil, fortrinsvis baseret på obligationer, mere end 50 procent, som er let omsættelige. Beslutning om valg af investeringsforening træffes af forpersonen og kasserer i forening og efter godkendelse fra foreningens revisor.
§13 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være forpersonen i hænde inden 1. marts.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april eller maj måned og indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med samtidig angivelse af dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes af denne, når mindst 40 medlemmer skriftligt fremsætter krav herom og fremsender motiveret dagsorden.
Indkaldelse sker også her med 8 dages varsel. Mindst 3/4 af de medlemmer, som forlanger en ekstraordinær generalforsamling afholdt, skal personligt komme til stede for at denne har gyldighed.

§14 Stemmeberettigede på generalforsamlingen er kun medlemmer, som har betalt kontingent for indeværende år. Hvert hus har 1 stemme og kan medbringe 1 fuldmagt.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpel stemmeflerhed. Ændring af vedtægterne kræver dog 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.
Et forslag, der er forkastet på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, kan ikke fremsættes på ny før næste ordinære generalforsamling.
Referat af generalforsamlingen udarbejdes på bestyrelsens foranledning og underskrives af dirigenten og forpersonen. Referatet indføjes i forhandlingsprotokollen.

§15 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og lader de nødvendige afstemninger afholde.
Almindeligvis foregår afstemningerne ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, når dirigenten eller 10 medlemmer forlanger det.
Står stemmerne om et forslag lige (hvor ikke kvalificeret majoritet kræves), er dette forkastet.

§16 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Beretning og godkendelse heraf
3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fremlæggelse af budget
7. Fastsættelse af kontingent og afgifter
8. Fastsættelse af honorarer til tillidspersoner
9. Valg af tillidspersoner
10. Eventuelt

§17 Ifølge skødets bestemmelser kan foreningen ikke opløses.