Kvarterets Veje

Vejenes status

Vejene inde i kvarteret, bortset fra pladsen omkring bunkeren i F.F.Ulriks Gade, er private fællesveje. Pladsen omkring bunkeren og vejene der omkranser kvarteret er kommunale. Ca. 50% af vejene i Københavns kommune har status som private fællesveje. I „Lov om private fællesveje“ beskrives disse som veje, gader, broer og pladser, der uden at være offentlige tjener som færdselsårer for flere ejendomme, der er særskilt matrikuleret og i særlig eje. Selv om ordet „private“ indgår i betegnelsen, betyder det ikke, at andre ikke har ret til at færdes eller parkere på vejene.
 
Kvarterets veje er klassificerede som stilleveje. Det betyder, at der højst må køres 30 km/timen, hvilket er markeret med skiltning på gaderne. For at forhindre hurtig kørsel er der desuden etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger på vejene i form af bump. Bumpene er markeret med striber, vejtræer og pullerter.
 
Lyngbyvej
Kort over Lyngbyvejskvarteret. De private fællesveje er markeret med sort.
 

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsen af private fællesveje påhviler de tilgrænsende ejendomme. Det gælder også i vort kvarter, hvilket fremgår af vedtægterne. Magistraten er forvaltningsmyn-dighed, eller vejmyndighed, i Københavns kommune. Vejmyndigheden skal godkende alle ændringer af vejene (fx omklassificering til stilleveje) og bestemmer, hvordan vejene skal udformes, og hvordan de skal kunne bruges.

Husejerforeningen har ansvaret for vejenes vedligeholdelse. I det daglige forvaltes dette arbejde af bestyrelsen, som har nedsat et vejudvalg til at holde øje med vejenes tilstand. Til dækning af udgifterne til vedligeholdelse opkræves et særligt vejbidrag af de husejere, som har ejendomme med facader ud til de private fællesveje. Bidragets størrelse fastlægges af generalforsamlingen. Udover selve vejbelægningen omfatter vedligeholdelsen rendesten, pullerter, bump og vejtræer.
 

Parkering

Ved ændringen af vejenes status til stilleveje skulle der anlægges bump og plantes træer i vejkanten. Afstanden mellem bumpene varierer, og det frister nogle steder til, at der parkeres så tæt mellem bumpene, at renovationsvogne, tankbiler, ambulancer og brandbiler ikke kan komme igennem. Det skal kvarterets beboere og gæster være opmærksomme på, og man bør så vidt muligt helt undgå parkering mellem bumpene.
 

Renholdelse

Det er den enkelte husejers pligt at renholde fortov og halvdelen af vejbanen ud for ejendommen. Om vinteren skal sne og is fjernes, og om sommeren skal træer og buske i haverne beskæres, så de ikke generer fodgængere og naboer. Ukrudt skal fjernes fra fortov og rendesten, hvor det kan ødelægge asfalten og forårsage underminering af fortov og gade.