Kvarterets Veje

Vejenes status

Vejene og pladsen er kommunale.
 
Kvarterets veje er klassificerede som stilleveje. Det betyder, at der højst må køres 30 km/timen, hvilket er markeret med skiltning på gaderne. For at forhindre hurtig kørsel er der desuden etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger på vejene i form af bump. Bumpene er markeret med striber, vejtræer og pullerter.
 
Lyngbyvej
Kort over Lyngbyvejskvarteret.
 

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsen af påhviler kommunen. Magistraten er desuden forvaltningsmyn-dighed, eller vejmyndighed, i Københavns kommune. Vejmyndigheden skal godkende alle ændringer af vejene (fx omklassificering til stilleveje) og bestemmer, hvordan vejene skal udformes, og hvordan de skal kunne bruges.
 

Renholdelse

Det er den enkelte husejers pligt at renholde fortov og halvdelen af vejbanen ud for ejendommen. Om vinteren skal sne og is fjernes, og om sommeren skal træer og buske i haverne beskæres, så de ikke generer fodgængere og naboer. Ukrudt skal fjernes fra fortov og rendesten, hvor det kan ødelægge asfalten og forårsage underminering af fortov og gade.

 

Parkering

Ved ændringen af vejenes status til stilleveje skulle der anlægges bump og plantes træer i vejkanten. Afstanden mellem bumpene varierer, og det frister nogle steder til, at der parkeres så tæt mellem bumpene, at renovationsvogne, tankbiler, ambulancer og brandbiler ikke kan komme igennem. Det skal kvarterets beboere og gæster være opmærksomme på, og man bør så vidt muligt helt undgå parkering mellem bumpene.
 
Der skal betales for parkering i kvarteret. Man kan købe en licens som beboer, der skal fornyes årligt.
 
Husk at fortælle din gæster, at de skal betale for parkering. Man er gæst kan man købe billeter til parkering i de automatetr, der findes et par af i området. Eller man kna benytte en parkerings app.